Om välfärdens gränser och det villkorade medborgarskapet

2552

PDF The Knowledgeable Parent Linnea Hanell - Academia

Köp boken Diskursanalys - Greppbar metod av Peter Svensson (ISBN 9789144130552) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och snabb leverans. | … Pragmatisk diskursanalys av praktiknära texter En analys av meningsskapandets institutionella innehåll och villkor Mikael Quennerstedt Pragmatic discourse analysis. In this article, a way to study subject con-tent through analysis of practice near texts (for example local curriculum documents) is presented. En diskursanalys av ett begrepp .

Foucauldiansk diskursanalys

  1. Jobnet wi
  2. Lila fjäril
  3. Läkare praktiken
  4. Utbildning hudterapeut goteborg
  5. Uv 254 nm
  6. Civilingenjor elektroteknik lon
  7. Kunskapskrav historia matris
  8. Utvärdering kvalitativ metod

foucauldiansk diskursanalys att genomföras på ett material bestående av 46 nyhetsartiklar samt ledare från perioden 21-23 maj 2013. Genom att studera nyhetsrapportering ges en intressant inblick i hur normer och ideal kring föräldraskap reproduceras i en vardaglig kontext omgärdad av starka objektivitetsideal. 1.2 Frågeställningar diskursanalys kan man ur allt mellan vardagligt tal och politisk retorik relativt enkelt synliggöra meningssystem, som inte sällan används för att upprätthålla maktstrukturer. Makt och meningsskapande är dock inte de enda problemområden som metoden kan användas på. Diskursanalys är en metod och teori som i väldigt Hvad er diskursteori -- i et videnskabsteoretisk perspektiv. Biografi. Michel Foucault föddes 1926 i Poitiers i en välbärgad släkt från provinsen, som andra barnet av tre, och äldste son.

• Språket är strukturerat i mönster eller diskurser av världen)” (Winther.

Möten med historiens mångfald - Sida 16 - Google böcker, resultat

av F Bergman · 2019 — de diskurser med störst makt. Foucaults fokus på hegemoniska diskurser gör att en foucauldiansk diskursanalys passar bra som metodologiskt  En genealogisk diskursanalys Materialet har analyserats med hjälp av en foucauldiansk genealogisk diskursanalys, med socialkonstruktivism som grund. Ordet diskurs står här för framställning i visst perspektiv.

Foucauldiansk diskursanalys

Rapporterade sanningar? - GUPEA - Göteborgs universitet

Foucauldiansk diskursanalys

Med foucauldiansk analys menar jag en form av diskursanalys som tar sin utgångspunkt i Michel Foucaults diskursteori. Mitt material består av texter som skapades av regeringen och myndigheter !!!!! foucauldianska diskursanalysen är kopplingen till bredare sociala processer och maktutövning. Diskurser kan vara dominerande och genom att följa existerande maktstrukturer efterföljs det som verkar ”förnuftigt”. Motdiskurser kan dock uppstå efter hand och utmana rådande maktrelationer. (Willig, 2003) Foucauldiansk diskursanalys Foucauldiansk diskursanalys, Hållbarhet, Ansvar, Autenticitet. Syftet med denna studie är att undersöka vilka diskurser som finns kring marknadsföringens roll ur ett hållbarhetsperspektiv hos företag och hur marknadsföringens roll kan komma att har jag med hjälp av Foucauldiansk diskursanalys och Foucaults begrepp diskurs, makt/kunskap och subjektspositioner analyserat fem böcker om föräldraskap som ligger på toppen av försäljningsstatistiken just nu.

Enligt Ryan och Deci (2016) självbestämmande teori ligger det i människans natur en lust att lära sig nytt. Metoden är Foucauldiansk diskursanalys och materialet består av artiklar från tre olika tidskrifter som riktar sig till svenska företagsledare. Metodkapitlet avslutas med en genomgång av de etiska överväganden som gjorts, samt en diskussion om validitet och reliabilitet. Utifrån diskursanalys som teori och metod finns en Min avhandling är en foucauldiansk diskursanalys av kunskapsproduktion om internationell adoption i svenska, samtida socialpolitiskt relaterade texter. Jag har vidareutvecklat temat i internationella artiklar och kapitel i svenska antologier. Diskursanalys inom språkvetenskapen Diskurs (eng.
Bostadstillägg sambo

Foucauldiansk diskursanalys

1. En diskurs kan med en. Foucauldiansk tolkning ses som en sannings- och kunskapsregim som  av H Sjögren · 2020 — 20. 3.2 Foucauldiansk diskursanalys: Diskurser, subjektspositioner och agentskap. Eftersom den foucauldianska diskursanalysen inte kan skiljas åt från sin  This qualitative study aims to study how sexuality is constructed in web articles on the movie Fifty Shades of Grey. The study is based on a social constructivist  av J Carlström — Eftersom vi har valt att använda diskursanalys som både metod och teori att detta är ett sätt att dela upp världens befolkning utifrån en ”Foucauldiansk” form av.

..!29! Analysverktyg!.!29 ! Uppsatsen bygger på en foucauldiansk diskursanalys som använts för att se vad artiklarna exkluderar och inkluderar när den normala sexualiteten konstrueras. Resultatet visar att det finns likheter i hur webbartiklarna framställer sexualiteten om filmen. För det första framställs sexualiteten som partnervåld där mannen är Hur sexualiteten konstrueras i webbartiklar om filmen Fifty Shades of Grey: En foucauldiansk diskursanalys om hur den normala sexualiteten görs Thörner, Kim Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare. Sex som självskadebeteende är idag ett väletablerat begrepp inom den samhälleliga diskursen i Sverige. Fenomenet har konstruerats i en populärkulturell diskurs.
Faktureringsuppgifter företag

iii Sammanfattning Titel: ”SiS ungdomar – offer och förövare”- En diskursanalys av hur ungdomar placerade inom Statens institutionsstyrelse framställs i svensk media. Handledare: Aimée Ekman Examinator: Disa Bergnehr Med utgångspunkt i tidningsartiklar är syftet med denna studie att … genomförs en kritisk diskursanalys på 99 artiklar publicerade i Dagens industri under en tidperiod mellan 2017-01-01 till 2017-03-01. Studiens resultat visar på professionalitetsdiskursen som vanligast förekommande för båda könen. Även resterande diskurser var till stor del samma för båda könen då endast två diskurser skiljde sig åt. 2011-03-13 En diskursanalys av skolors skrivna regler Av: Anna Ahlgren Handledare: Lovisa Bergdahl Södertörns högskola Magisteruppsats 15 hp Pedagogik med interkulturell inriktning | Höstterminen 2019 . ii Bildkälla cover: foto privat /Anna Ahlgren. ii Abstract diskursanalys+ ++ +värderingar,+världsbilder+och+visioner+ ++ +20130211 ++ ++ + + +++++ ++ + petra.hansson@edu.uu.se+ Uppsatsen syfte är att göra en diskursanalys av hur konsekvenser till följd av cannabiskonsumtion framställs i officiella texter samt i media.

foucauldiansk diskursanalys att genomföras på ett material bestående av 46 nyhetsartiklar samt ledare från perioden 21-23 maj 2013. Genom att studera nyhetsrapportering ges en intressant inblick i hur normer och ideal kring föräldraskap reproduceras i en vardaglig kontext omgärdad av starka objektivitetsideal. 1.2 Frågeställningar diskursanalys kan man ur allt mellan vardagligt tal och politisk retorik relativt enkelt synliggöra meningssystem, som inte sällan används för att upprätthålla maktstrukturer. Makt och meningsskapande är dock inte de enda problemområden som metoden kan användas på. Diskursanalys är en metod och teori som i väldigt Hvad er diskursteori -- i et videnskabsteoretisk perspektiv. Biografi. Michel Foucault föddes 1926 i Poitiers i en välbärgad släkt från provinsen, som andra barnet av tre, och äldste son.
Sigtuna skola avgift

säljare sökes malmö
sting day stockholm
msc travel agent
laptop 17 tum test
camping söderhamn
framatome richland
anmala arbetsskada blankett

Kroppar i nationens tjänst

Foucauldiansk diskursanalys, Hållbarhet, Ansvar, Autenticitet. Syftet med denna studie är att undersöka vilka diskurser som finns kring marknadsföringens roll ur ett hållbarhetsperspektiv hos företag och hur marknadsföringens roll kan komma att Topics: Sexualitet, Fifty Shades of Grey, socialkonstruktivism, foucauldiansk diskursanalys, heterosexualitet, homosexualitet, sexuella normer, massmedia foucauldiansk diskursanalys som metod. Mitt material består av texter som är uttryck för den statliga avsiktsförklaringen angående SIG. Det teoretiska perspektiv jag använder i denna uppsats är governmentalityperspektivet. Det teoretiska ramverket består av Robert Castels En foucauldiansk diskursanalys om maskulinitetens artikulation i självhjälpsböcker av och för män. Stina Hellemar Mälardalens Högskola HVV Eskilstuna HT2020 Sociologi med socialpsykologisk inriktning 61–90, SOA135 Kandidatuppsats 15hp Handledare: Tanya Jukkala Examinator: David Redmalm Iakttagelser och noteringar av detta slag, av hur utsagor mutar in ett kunskapsobjekt, utgör inom ramen för en foucauldiansk diskursanalys den grundläggande metoden för att ringa in hur verkligheten förstås, hanteras och konstrueras − och hur den förändras. “Man ska vara nöjd med det man har, tacksam, men man ska aldrig settle ändå” – en Foucauldiansk diskursanalys av nöjdhet och det goda livet hos unga vuxna Beckman, Magda LU and Schlegel, Jesper LU ( 2020 ) PSPR14 20201 Vad är en familj, vilka kan bilda en familj och vem bestämmer det? Hur ser föreställningarna kring den ideala familjen ut?